Privacy & Cookie Statement

Deze website is een initiatief van :

ILSE DE SCHUYTER
Scham 64
B-2910 Essen
E-mail : info@tuinarchitekte.com
Telefoon 0492 63 50 44
BTW BE 0833 147 153

1. Waarom deze privacy verklaring?

ILSE DE SCHUYTER hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil ILSE DE SCHUYTER u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door ILSE DE SCHUYTER. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ILSE DE SCHUYTER verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. ILSE DE SCHUYTER verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie en het verlenen van ondersteuning.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan ILSE DE SCHUYTER en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt ILSE DE SCHUYTER zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. ILSE DE SCHUYTER heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht op inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens, deze aanvraag gebeurt schriftelijk door een gedateerde en ondertekende aanvraag aan ILSE DE SCHUYTER. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist zijn of volledig te laten verwijderen indien deze niet meer nodig zijn op contractuele basis.

3. Wij gebruiken GEEN cookies

Op deze website worden enkel noodzakelijke cookies gebruikt, er wordt geen gebruik gemaakt van tracking of marketing cookies.

©2024 Ilse De Schuyter | Privacy statement